Tilbage

Udkast til
Vedtægter for Grokraft

§1. Vision
Stk.1. Grokraft er en fond og samtidig en selvejende institution med 100 % biodiversitet, offentlig adgang, café, højskole, fristed, hvor man kan mødes for at inspirere, udvikle og samarbejde om tidens udfordringer. Her er jordbrug med produktion af grønsager, frugt og korn til selvforsyning. Der er ingen kødproduktion – og dyrene skal være en del af fællesskabet. Husene bygges af organiske materialer, som produceres på marken. Vi udvikler kommunikation, organisation og samarbejde samt har en TV-kanal på internettet, hvor vi formidler information.
Stk.2. Vi ser ind i en nær fremtid, hvor der vil ske store forandringer vedrørende magtbalance, klima-forandring, grøn omstilling, verdenshandel mm. Det vil medføre, at der er meget, som vi selv bliver nødt til at ændre. Men det vil også give mulighed for en slags kultur revolution, hvor noget helt nyt kan ske. Den chance vil vi gribe. Og vi sætter os derfor nogle mål, der udfordrer vores fantasi og får os til at overskride de rammer, som det nuværende samfund giver os.

§2. Mål
Stk.1. Grokraft skal være mødested for alle interesserede grupper, partier, foreninger, organisationer og enkeltpersoner, som vil være med til at skabe en harmonisk fremtid for alle levende væsner på jorden.
Stk.2. Aktiviteterne skabes ud fra de enkelte deltageres engagement, forståelse, erfaringer og idéer. Det er tilladt at begå fejl og lære af det. I stedet for fælles beslutninger stræber vi efter at koordinere os med hinanden. Læring foregår efter principperne learning-by-doing og ansvar for egen læring.
Stk.3 (a) Grokrafts økonomi er non-profit. Man arbejder af lyst og får mad og husly. Fastboende kan få lommepenge. Aktiviteter og udgifter til børn og unge, hvis forældre er fastboende, er fælles ansvar og dækkes af fælles økonomi.
(b) Kursister kan søge om nedsat betaling eller friplads. Hele eller dele af betalingen kan gives som praktisk arbejde.
(c) Der skal oparbejdes overskud, der skal gå til etablering og udvikling af andre tilsvarende projekter.
Stk.4. Byggekurser.
(a) Husene bygges over en 10-årig periode, hvor man bygger 1-2 huse om året. Der er en mark med piletræer, der skal bruges til tagkonstruktion. Der er en mark med rug, der skal bruges til stråtag. Der er en mark med hamp, der sammen med kalk skal bruges til murværk. Der skal eksperimenteres med andre former for organisk byggeri. Når sidste hus er bygget, skal første repareres/ombygges. Ud over selvproducerede byggematerialer skal der i videst muligt omfang anvendes genbrugsmaterialer. Der skal bygges huse til igangsættere, kursister og gæster. Og der skal bygges storkøkken, undervisningslokaler, lagerrum, vaske- og badehus, mult toiletter, stald, lade mm.
(b) Ved siden af parkeringspladsen skal der bygges en café, som også skal fungere som kontor. Huset skal have karakter af en normal villa eller parcelhus. Og der skal være plancher, der viser byggeprocessen og udgifter til byggeriet. Gæster skal kunne gå rundt i huset. Udenfor skal der være en demonstrationshave, der viser, hvordan en familie kan være selvforsynende med grønsager, frugt, bær, krydderurter, urte te mm.
Stk.5. Jordbrugskurser.
(a) Der skal dyrkes, så man kan sammenligne fordele og ulemper ved at bruge redskaber til henholdsvis traktor, hest og hænder. Der skal undervises i traditionel dyrkning, biodynamisk, organisk-biologisk, økologisk, permakultur og natural farming - samt brug af "effektive mikro-organisme" (mælkesyrebakterier). Jorden skal være fuld af sprækker og gange med luft og også fuld af levende og døde rødder, sådan at sunde jordbakterier, svampe, insekter og regnorme får et godt miljø, hvor de frigør alle stoffer til planternes ernæring, så afgrøderne bliver sunde og lækre, og så livsstils-sygdomme ikke opstår. Der skal dyrkes grønsager, frugt og korn til selvforsyning af fastboende, kursister og gæster. Og der skal samles urter til te og medicin.
(b) Der skal være et mindre dyrehold. Der skal være høns til at æde larver, hvis der kommer stort sommerfugleangreb. Ænder der skal æde snegle. Hunde til at holde ræve væk. Katte til at æde mus og rotter. Græssende dyr til at holde græsmarker sunde. Grise til at holde skovbund sund. Et par heste, som skal belønnes med lækker mad, så de gerne vil bidrage med jordbrugsarbejde. Der skal være en stald, som dyrene kan gå frit ind og ud af. Der skal være træer til fugle og biotoper til vilde dyr. Der skal ikke være nogen kødproduktion. Men fordi vi ikke har ulve og bjørne, skal vi selv holde bestanden nede - og kød skal primært gå til katte og hunde - og skind og læder til remme, arbejdsstøvler mm. Sekundært kan det gå til mennesker, der gerne vil have kød.
(c) Halvdelen af arealet skal være små skovzoner med forskellige buske og træer omkring – og halvdelen skal være haver og marker. Der skal være stier, bænke, blomsterbede, frugttræer, bærbuske, pavilloner mm. Der skal være spildevandsrensning bestående af piletræer. Organisk affald skal komposteres. Der skal være en sø, som ændernes kan boltre sig i, og som også skal bruges som branddam og badesø.
(d) På sigt skal der også produceres tøj af uld, hør og hamp. Alt sammen til arbejdsbrug på Grokraft.
Stk.6. Bevidsthedskurser.
(a) Der skal udvikles nye former for kommunikation, organisation og samarbejde, idet vi skal overskride de begrænsninger, som er i den europæiske kulturs bevidsthedsmønster, hvor der er spaltninger i bevidsthedsstrukturen og tilsvarende spaltninger i samfundets sociale struktur. Vi skal inspireres af andre kulturers bevidsthedsmønstre. Vi skal lære af de erfaringer, som folkelige bevægelser har skabt – både op igennem den europæiske historie og i vor egen tid.
(b) Vi skal blive bevidst om, hvad der i vores samfund er projiceret udenfor vores JEG og henlagt til professionelle, men som bør tages tilbage til én selv. Ligeledes hvad der er fortrængt, og som skal vækkes til live igen.
(c) Vi skal opnå viden og forståelse for, hvilken slags terapi, spiritualitet, meditation, yoga mfl., der giver tilpasning og politisk passivitet – og hvilken slags, der er frigørende.
Stk.7. Grokraft skal danne ramme om musikfestivaler med fokus på rytmer, der er kropsfrigørende, og sangtekster, der skaber bevidsthed – og hvor ny musik og musikgrupper kan opstå. Ligeledes ramme om festivaler for gadeteater, dukketeater, kostume kreation mm. Samt festivaler for dans med fokus på folkedans, hvor man genopliver de gamle befriende rytmer, hvor man ikke kan lade være med at grine, når man danser.
Stk.8. Grokraft skal arrangere seminarer, konferencer, kulturudveksling, markedsdage, koncerter, teaterforestillinger, foredrag, sommerlejre, årstidsfester mm.
Stk.9. Grokraft skal stræbe efter social sammenhæng i forhold til integration, inklusion af forskellige samfundsgrupper og familier samt arbejde for ubetinget ligestilling mellem alle mennesker i forhold til race, køn, seksualitet, alder og position i samfundet.
Stk.10. Der skal være et lyd- og videostudie, og vi skal deltage i formidling af viden og erfaringer – både nationalt for at påvirke udviklingen i Danmark – og globalt for at hjælpe landsbyer og organisationer i den fattige del af verden.
Stk.11. Der skal være mulighed for, at nogle få mennesker på skift fra hele verden kan komme og bo og arbejde på Grokraft, og der skal om muligt foregå direkte kultur- og vareudveksling med landsbyer fra andre verdensdele.
Stk.12. Udbygningen af Grokraft skal ske som en harmonisk vækst, hvor det er de til enhver tid aktive, der bestemmer, hvad der skal laves. Målet er ikke at blive færdige med målsætningerne, men at der altid foregår en udviklingsproces.

§3. Økonomi
Stk.1. Det økonomiske fundament tilvejebringes af fonde og private ildsjæle, som indskyder kapital og materiel. Foreningen Folk og Natur forærer deres materiel og kapital samt overskud fra lejre og arrangementer – mod at kunne låne materiel og penge til deres lejre. Den løbende drift af jordbrug, højskole og kursusvirksomhed samt overskud fra festivaler, lejre og andre arrangementer er de primære indtægter. Lejeindtægter fra beboere, kursusholdere, salg af fødevarer og materialer er sekundære indtægter.
Stk.2. Regnskabsåret følger kalenderåret. Der udfærdiges et årsregnskab, der skal være godkendt af en ekstern revisor.

§4. Støtte andre projekter
Stk.1. Grokraft skal finansiere andre tilsvarende uafhængige projekter, sådan at der kommer flere projekter med lignende formål.
Stk.2. Eksterne personer og grupper kan ansøge Grokraft om økonomisk støtte til etablering og udvikling. Udvalget sørger for, at ansøgninger bliver kendt af alle relevante grupper og personer. På baggrund af debatter indstiller udvalget til bestyrelsen, hvilke ansøgninger der bør støttes.

§5. Bestyrelse
Stk.1. Bestyrelsen består af mindst 3 personer. Bestyrelsen er selvsupplerende.
Stk.2. Bestyrelsen har det juridiske og økonomiske ansvar for al aktivitet. Det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter ikke personlig for gæld eller andet – med mindre vedkommende har haft en ansvarspådragende adfærd, dvs. at være erstatningsansvarlig for en retsstridig, tabsforvoldende handling, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.
Stk.3. Bestyrelsen vælger iblandt sig en økonomiansvarlig, som alene tegner Grokraft.

§6. Vedtægtsændringer
Stk.1. Vedtægterne kan ændres på et møde, hvor alle, der har deltaget i Grokrafts aktiviteter de sidste 2 år, er inviteret – og hvor de er informeret om de ændringer, der skal tages stilling til. Der skal stemmes om ændringer, og der skal være ¾ af de tilstedeværende, der stemmer for ændringerne.
Stk.2. Hvis mere end 3 af de tilstedeværende mener, at der er tale om et kup, bortfalder ændringerne.

§7. Ophør
Ophør af Grokraft kan ske på samme måde som ved vedtægtsændringer. Ved ophør foræres alt til andre lignende organisationer.