Hop til mål 3

Hop til front

Grokraft har 4 mål

Mål 4: Vi vil frigøre os fra at være spærret inde i den vestlige kulturs bevidstheds-struktur – men genopdage det naturlige og oprindelige. Hvordan opnår vi det?

Historisk udfordring:
Der er skriftlige kilder, der er 2.500 år gamle, og som viser, at mennesker i de forskellige kulturer dengang skiftede rundt mellem alle mulige bevidstheds-strukturer - præcis sådan som små børn også gør det i dag. Men så opstod der klimaproblemer, hvor man ikke bare kunne fortsætte, men måtte tilpasse sig. Det var en fordel, hvis man kunne "erobre" en oase eller et stykke af en floddal. Og hvis det lykkedes, blev man nødt til at forsvare sig mod røverbander, der forsøgte at stjæle ens lagre af mad. Det blev til små forsvars-hære, der efterhånden sluttede sig sammen til større hære, der forsvarede et territorium. Og der opstod den tanke, at man skulle danne en meget stor hær, der kunne sikre, at alle mennesker og lokal-samfund altid var sikre mod angreb udefra.

Det forudsatte, at man kunne blive enige om nogle grundlæggende sandheder. Og i hver af de "kulturer", som opstod, fandt man sådan en stivnet bevidsthed, der rummede den "højeste" sandhed. Det blev til en bestemt bevidstheds-struktur. Her illustreres det med gamle kinesiske symboler. Rød betyder høj elektrisk ladning på kroppens overflade. Gul betyder lav ladning. Man kan lave muskelspændinger (over- eller underspændinger) mellem hoved og bryst og/eller mellem bryst og underliv. Og så kan der opstå forskellige energimønstre. Det kan være ens i begge kropssider eller forskelligt. Fra alle steder på kroppens overflade går der nervetråde op til hjernen, hvor der så opstår en tilsvarende bevidstheds-struktur.


Grækerne stivnede i dette energimønster. I hjernen fik man 2 bevidstheds-poler (hoved og underliv) med abstrakte tanker (hoved) om det materielle (underliv).


Jøderne stivnede i dette energimønster. I hjernen fik man 1 bevidstheds-pol (bryst) med et JEG omgivet af guddommelige energier.


Omkring år 0 var halvdelen af befolkningen omkring Jerusalem grækere og den anden halvdel jøder - og de fik dette energimønster - med 2 modsat rettede bevidstheder. På det græske universitet i Alexandria opfandt man "terapi" og "healing", hvor man forsøgte at forlige de to bevidstheder. Det lykkedes ikke.

Nogle grækere dannede den kristne kirke, hvor man brugte bevidstheden i højre side til livet her på Jorden, mens man mente, at venstre side var Guds kraft. Jesus var blevet til en ånd, der nu var i Himlen. Men han ville komme tilbage på Jorden - og så ville han oprette Guds rige på Jord.

Den historiske Jesus tog afstand fra græsk bevidsthed, men koblede jødisk og indisk bevidsthed. (Dengang var Jerusalem et handelsknudepunkt for kamel karavaner mellem Indien og "Vesten"). Der opstod, hvad man i dag kalder Jesus-bevægelserne. De var små fællesskaber, hvor man havde fælles økonomi, og hvor mænd og kvinder var ligestillede. Disse fællesskaber bredte sig ud over hele Romerriget - og var en væsentlig årsag til, at Romerriget brød ideologisk sammen.

Den kristne kirke dannede tæskehold, der med køller forsøgte at bekæmpe Jesus-bevægelserne, fordi de havde den forkerte tro - mente man. Og mange år senere - i 1200-tallet - sendte Paven i Rom en hær mod mange sådanne Jesus-bevægelser, så de blodigt blev slagtet.

Efter 1400-tallet og især i 1700-tallet kom der inspiration fra Indien, hvor den indiske bevidsthed skabte revolutionære bevægelser. Og det startede en revolution i 1789 mod adelen og kirken. Kejservældet blev afskaffet. Man fik parlament og grundlov. Revolutionen blussede kraftigt op i 1830 og i 1848. Men herefter sejrede den del af adelen, som var blevet kapitalister.

Og de (kapitalisterne) gennemtvang den gamle græske bevidstheds-struktur med en overklasse, der herskede over underklassen. Og den struktur har vi stadig i dag.

I 1860'erne var der filosoffer, der beskrev, hvordan folk nu var blevet spaltet, så de havde en samfunds bevidsthed i højre side og en religiøs eller familiemæssige bevidsthed i venstre side. Og denne spaltning har vi også stadig i dag.

Vi kender noget lignende fra andre kulturer. Når overklassen har formået at få befolkningen til at tænke på en helt bestemt måde, er det let at styre og kontrollere dem. Og her i vores kultur er der en meget omfattende bevidstheds-industri, der i bøger, aviser, blade, radio, TV, film og på skoler, universiteter og politiske debatter klynger sig til den "eneste sande og mulige" bevidstheds-struktur, sådan at alle andre tankemønstre kun er udtryk for uvidenhed, dumhed eller diktatur - mener magthaverne.

Indisk bevidsthed
Inderne mente, at dyrene havde høje ladninger i både hoved, bryst og underliv. Mennesker i den laveste kaste (bønder) havde så noget åndeligt i hoved (lav ladning), men var dyriske i bryst og underliv. Den næste kaste (købmænd) havde det åndelige i brystet, men var dyriske i hoved og underliv. I næste kaste (fyrster og embedsmænd) var man kun dyrisk i underlivet. Og i den fjerde kaste (munke) var man helt åndelige. Indenfor for munkevæsnet var der 3 yderligere udviklings-niveauer, som man kaldte sjæls-legemet, kosmisk ego og Nirvana.

I Indien mente man, at det mest var nyfødte børn, der havde mulighed for at avancere fra forældrenes kaste til en højere kaste. Af forskellige skrifter fremgår det, at Jesus mente, at man godt kunne lære at udfolde alle de forskellige energimønstre og tilhørende bevidstheds-strukturer forholdvis hurtigt. Og i Jesus-bevægelserne opførte man sig (ifølge skriftlige kilder) sådan, at der var brug for alle de forskellige bevidstheder.

Kinesisk bevidsthed
I de gamle landsbyer havde man en måne-rytme. Ved ny-måne startede en ny social proces. Landsbyformanden gik rundt og snakkede for at finde ud af, hvad der rørte sig i folk. Og efter en uges tid var alle i landsbyen klar over, hvad man nu skulle bruge kræfter på. Man koordinerede sig med hinanden. Og ved fuld-måne festede man, fordi alt det nye nu var i gang. Så skulle alle snakke om det nye. Finde ud af, hvad man følte og tænkte. Og når man så kom til næste ny-måne, var man parat til en ny runde.

I Kina i dag gennemfører staten 20-års runder. Fra 1960-1980 handlede det om kvinders og landsbyernes frigøfrelse. Fra 1980-2000 handlede det om, at mand og kone kun måtte få ét barn, så antallet af kinesere blev halveret (så der var mad nok til alle). Fra 2000-2020 efterabede man Vesten 100 %. Fra 2020-2040 er de foreløbige planer at ændre brugen af den vestlige teknologi til socialisme.

Lære af 1970'erne, hvor inspirationen kom fra Indien.
Vi troede dengang, at det kun var muskelspændingerne og de deraf afledte bevidsthedsmønstre, der var problemet. Igennem 80-90'erne var vi både klienter/patienter og terapeuter/healere. Og nogen af os i Grokraft var måske nogle af de dygtigste og mest erfarne terapeuter. Vi lavede kropsterapi, der gjorde, at muskel spændingerne forsvandt (de kom altid igen). Vi lavede psyko-terapi, hvor vi fik integreret de forskellige bevidstheds-poler i hjernen (men de opstod bare igen). Og vi lavede åndedræts-terapi, hvor man (vi) troede, at åndedrættet kunne forene krop og hjerne. Vi prøvede på alt muligt andet. Men det gik præcis, som det gjorde på det græske universitet i Alexandria i Nord-Afrika omkring år 0, at bevidstheden forblev polariseret i højre og venstre side, samt at muskelspændingerne og spaltningerne i bevidstheden genopstod.

For sagen var og er, at man ikke samtidig kan gå til højre og venstre. De 2 energimønstre og 2 bevidstheds-strukturer trækker i modsat retning. Al den "progressive" terapi forsvandt. I dag er der kommet en masse nye terapeuter, der ikke længere tror på, at man kan forene modsætninger. De satser ikke på at genskabe noget sammenhængende. De vil bare behandle symptomer, så man får det mindre dårligt.

I Grokraft er der terapeuter fra dengang - og vi holdt bare op med at lave terapi. Det gav ingen mening, at den stivnede og splittede bevidsthed genopstod hele tiden. Og vi har så brugt 20 år på at studere bevidsthed i forskellige kulturer.


Vi kan se, at man i den arabiske kultur tænker, føler, opfører sig kropsligt og organiserer sig efter dette energimønster.


Og vi kan se, at Republikanerne i USA knytter sig til dette energimønster.Demokraterne i USA og europæerne har vi dette energimønster.Og vi har set dette energimønster hos indianer stammer i USA.


Lære af de sidste 20 år, hvor inspirationen kommer fra det gamle Kina.
I dag ved vi, at det ikke er muskelspændinger, der skaber en polariseret bevidsthed med forskellige energimønstre i højre og venstre side og tilhørende forskellige bevidstheds-strukturer i de 2 hjernehalvdele. Det er lige omvendt. Det er den polariserede bevidsthed, der skaber muskelspændingerne. Det er helt selvfølgeligt at skifte mellem at være polariseret og samlet. Når man er polariseret, har man typisk sit JEG i den ene pol - og bruger den anden pol til et bevidsthedsmæssigt indhold, som JEG'et forholder sig til. Det kan være noget ude i den ydre verden - eller noget inde i ens egen hjerne. Når man er samlet, har man det samme energimønster i begge kropssider - og hvor de 2 hjernehalvdele spiller sammen.

Når man har samme bevidstheds-struktur i begge sider, opdager man, at der er 8 forskellige slags bevidstheder, som trækker i 8 forskellige retninger, men hvor de supplerer hinanden. Hvis man kun bruger 7 af dem eller færre, opstår sociale problemer. Kun hvis man bruger alle 8, opstår der harmoni. Vi har set det tydeligt i forskellige børne-grupper, hvor de voksne ikke påtvinger børnene en bestemt bevidsthed. Og vi har set det en del voksen-grupper, hvor man tillader sig ikke at være "normale" (polariseret og spaltet).

I det gamle Kina var der en række forskellige "skoler" med hver deres opfattelse af, hvordan man skulle gribe det an. Der kom til sidst 2 dominerende "skoler". Konfucianisterne mente, at man skulle lære energimønstrene at kende, så man var klar over, hvordan de virkede socialt. Taoisterne mente, at man bare skulle slappe af, fordi energimønstrene og deres bevidstheder er medfødte evner. Igennem de sidste 20 års erfaringer har vi lært, at det både er godt at vide noget om det - og også bare at slappe af og lade det ske.

Men vi har især lært, at det er helt nødvendigt, at man deltager krop-til-krop med andre, der vil det samme. Det er nemlig ikke ordene i hjernen, der udgør bevidstheden. Det er det energimæssige "under" eller "bagved" ordene, der betyder noget. Når nogen i vores gruppe derfor snakker, kan det godt være, at han eller hun siger noget, der kan diskuteres. Men hvis vi "lytter" til energien i det, der bliver sagt, "hører" vi det, som betyder noget.

I USA er der nye progressive grupper, der er inspireret af gammel kinesisk bevidsthed. Man mødes ofte og snakker. Det kan være månedlige møder, weekender, seminarer, uge-lejre mm. Men det er vigtigt, at man i sin familie- og boligmæssige situation er med i en gruppe-sammenhæng. Der er lavet en del interviews, der viser, at børnene spiller en central rolle, fordi sådan en fri bevidsthed jo er medfødt. Hvis forældre lader være med at "opdrage" deres børn til at få en splittet og stivnet bevidsthed, viser det sig, at børnene stor-trives. De kan det meste selv uden de voksnes indblanding. Og til en vis grad er det børnene, der viser de voksne, hvordan man skal "opføre" sig.

Hvad lærer børn i vore skoler i dag?
Et barn roses, når det anvender dette energimønster, som hedder analyse-energien. Barnet demonstrerer, at det (hoved) kan hæve sig op over de materielle og kropslige problemer (underliv). Og barnet kan identificere (hoved) sig med abstrakte analyser.

Barnet roses også, når det anvender dette energimønster, som hedder enheds-energien. Det bruger man, når man viser medfølelser, nærvær og omsorg for andre.


Så kommer vi til ydmygelsen og nedgøringen af børnene:

Barnet kritiseres, når det anvender dette energimønster, som hedder territorie-energien. Her knytter barnet sig til sin egen dyriske vilje, Og det bør man ikke - mener læreren. Man skal varetage fællesskabets interesser.


Barnet kritiseres, når det anvender dette energimønster, som hedder udlevelses-energien. Her er ingen selvkontrol (hoved). Barnet handler spontant ud fra lyst (bryst) og vilje (underliv). Det mener læreren er asocialt.


Barnet kritiseres, når det anvender dette energimønster, som hedder skaber-energien. Hele bevidstheden (hoved, bryst og underliv) hænger sammen. Der er ingen modsætninger eller overvejelser. Her opleves virkeligheden - som om man er i centrum af alt.


Barnet kritiseres, når det anvender dette energimønster, som hedder samlings-energien. Her blander tanker (hoved) og følelser (bryst) sig. Når barn A siger noget, får barn B en følelse - og siger så noget, så barn A får en følelse - og siger så noget, så barn B får en følelse osv. Læreren mener, at der en uendelig gang sludder.


Barnet kritiseres, når det anvender dette energimønster, som hedder hengivelses-energien. Her er barnet kun tilskuer til, hvad der sker.


Barnet kritiseres, når det anvender dette energimønster, som hedder modtager-energien. Her sidder barnet bare og drømmer. Og læreren synes, at barnet skal tage sig sammen.Alternativt socialt mønster
Men hvis man udfører disse energimønstre i en sammenhæng, giver de alle sammen rigtig god mening - og er forudsætningen for, at snak og det sociale omsættes til konstruktive handlinger. Det gælder også for voksne. Så vi hjælper både børn og voksne og hinanden med at bruge disse energier - i sammenhæng.

(1) Man mærker sin dyriske vilje. (2) Man overfører viljen til tanker. (3) Man slipper tankerne, udfører handlinger og koordinerer sig med andre. (4) Man realiserer det 100 %. (5) Man snakker med andre om det. (6) Man udtrykker sine følelser om det. (7) Man bliver bevidst om, hvad der kom ud af det. (8) Man gør sig tom og fri. (1) Man starter på en ny runde.

Det var en typisk mande-runde - her kommer så en typisk kvinde-runde:

(5) Man snakker om, hvad der sker. (6) Man udtrykker sine følelser om det. (7) Man bliver bevidst om, hvad der kom ud af det. (8) Man gør sig tom og fri. (1) Man mærker sin dyriske vilje. (2) Man overfører viljen til tanker. (3) Man slipper tankerne, udfører handlinger og koordinerer sig med andre. (4) Man realiserer det 100 %. (5) Man starter på en ny runde.

Det konstruktive opstår, når man tager flere runder.

Hver af de 8 energimønstre og de tilhørende bevidstheder rummer også en visdom - uafhængig af de andre 7. Men her er det, at man skal passe på. For der opstår destruktive dumheder, hvis man kun knytter sig til én eller to af de 8. Ganske vist oplever man så nogen visdom; men der opstår lige så meget dårligt. Og så er det, at man spalter bevidstheden, så man tror, at man kun udfolder visdom, og at det er ANDRE, der udfolder dårligdommene.


"Vækst"
Den bevidstheds-struktur, som her i Vesten bruges til samfundet, giver to energipoler i hjernen. Men den giver også en bevidsthedsmæssig retning fra den ene pol til den anden - fra noget dyrisk, der ikke kan udvikles - til noget forstandigt, som hele tiden kan udvikles videre.

Allerede i 1400-tallet hævede europæerne sig op over den dyriske bevidsthed og blev "civiliseret" - kalder man det her i Vesten. Det største problem er så, at man ikke kan tænke anderledes - end at man hele tiden bevæger sig mere og mere op over det dyriske.

For de fleste politikere er det helt umuligt at forestille sig, at der ikke skal ske en yderligere økonomisk vækst. Selve bevidstheds-strukturen indebærer, at alle problemer kun kan løses med yderligere vækst.

Også forskere har den samme forestilling. Den eneste måde, hvorpå man kan hjælpe de fattige lande og fattige mennesker, er, at der sker en "vækst". De rige trækker de fattige ud af fattigdom - er opfattelsen. Alle faktiske undersøgelser viser det modsatte. Men til trods for kendsgerningerne, fastholder man denne vækst-bevidsthed - og det kan kun forklares ved, at det er selve strukturen i bevidstheden, der giver denne forestilling.